Zodpovedný riešiteľ

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Katedra matematiky
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
sceretkova@ukf.sk

Medzinárodná stránka projektu

www.primas-project.eu