Moduly ďalšieho vzdelávania
Moduly prezentujú konkrétne stránky objavného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov. Obsahujú metodické pokyny a ukážky príkladov aktivít v triede.

Modul 1 Ako viesť žiakov k objavovaniu
Príručka | Pracovné listy

Modul 2 Neštruktúrované problémy
Príručka | Pracovné listy

Modul 3 Ako vyučovať objavne
Príručka | Pracovné listy

Modul 4 Kladenie otázok
Príručka a pracovné listy

Modul 5 Práca žiakov v skupinách
Príručka | Pracovné listy

Modul 6 Nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti žiakov
Príručka | Pracovné listy

Modul 7 Sebahodnotenie a žiacke hodnotenie
Príručka | Pracovné listy