Kurzy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov

Aktualizačný kurz pre učiteľov fyziky 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia (10 kreditov)

Inovačný kurz pre učiteľov 1. stupňa ZŠ
Inovácia metód a foriem vyučovania matematiky a prírodovedy na primárnom stupni vzdelávania (25 kreditov)

Inovačný kurz pre vychovávateľov, učiteľov 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ vo vzdelávacej oblasti človek a príroda alebo človek a hodnoty
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov pri práci s talentami so zameraním na mimoškolské aktivity (25 kreditov)

Inovačný kurz pre učiteľov chémie 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ
Chémia v praxi (25 kreditov)

Inovačný kurz pre učiteľov matematiky 2. stupňa ZŠ
Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky (25 kreditov)