Čo PRIMAS ponúka...

Predstavujeme Európe objavné vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.

Vitajte na slovenskej stránke projektu PRIMAS.

O projekte

Hlavným cieľom projektu PRIMAS, ktorý riešia pracoviská FPV UKF v Nitre v rámci grantovej schémy 7. rámcového programu od januára 2010, je implementovať objavné vyučovanie matematiky (inquiry-based learning: IBL) a prírodovedných predmetov do vyučovania na základných a stredných školách v partnerských krajinách.

Kolektívy z dvanástich krajín spolupracujú na tvorbe učebných materiálov a kurzov kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Aktívne si vymieňajú skúsenosti v týchto oblastiach. Medzinárodný konzultačný panel projektu PRIMAS (IEP) tvoria nezávislí experti, ktorí hodnotia všetky aktivity projektu a poskytujú spätnú väzbu riešiteľom projektu.

V každej krajine projekt úzko spolupracuje s Národným konzultačným panelom (NCP). Tieto panely sú zložené zo zástupcov školských inštitúcií, učiteľov, rodičov, tvorcov učebných osnov, poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania učiteľov a iných inštitúcií pôsobiacich v školstve.

Hlavným záujmom projektu je úzka spolupráca s učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Každý kolektív a panely (skupiny odborníkov a expertov) vytvorené v rámci projektu PRIMAS sú dôležitými výkonnými prvkami. Výsledky ich práce na projekte zaisťujú spätnú väzbu a neustále pomáhajú zlepšovať prácu projektu.

Sídlom manažmentu projektu a koordinátorky projektu prof. Katji Maass je Vysoká škola pedagogická vo Freiburgu (Nemecko). UKF v Nitre je riadnym členom konzorcia. Kontaktnou osobou pre Slovensko je doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z Katedry matematiky. Dúfame, že na stránke nájdete zaujímavé materiály pre prácu v triede, možnosti ako s nami spolupracovať.