Tímová súťaž Matematický B-deň tretíkrát na Slovensku

Matematická súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov Matematický B-deň sa znovu uskutočnila v roku 2013. V novembri si svoje vedomosti z matematiky a schopnosti riešiť otvorené matematické problémy vyskúšalo 130 žiakov zo 14 škôl. V novembri 2013 sa súťaž konala v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Sučanoch a v Žiline. Viac informácií o súťaži nájdete v sekcii Matematický B-deň


Odborná konferencia PRIMAS:

Objavné vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov

2. júl 2013, Študentský domov UKF Nitra, Slančíkovej 2

Odborná konferencia pre účastníkov programov ďalšieho vzdelávania učiteľov organizovaných v rámci projektu PRIMAS.
•Inovácia metód a foriem vyučovania matematiky a prírodovedy na primárnom stupni vzdelávania
•Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky
•Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní
•Inovácie vo vzdelávaní cvičných pedagogických zamestnancov vybraných predmetov
•Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia
•Modernizácia vyučovania využitím nástrojov GIS v sekundárnom vzdelávaní
•Chémia v praxi
•Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov pri práci s talentami so zameraním na mimoškolské aktivity

Pozvánka
Program
Zoznam účastníkov
Zoznam absolventov
Fotogaléria

Matematický B-DAY: vyhodnotenie

10. apríl 2013

Program

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Prezentácia správnych riešení zadania
3. Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže v holandskom Utrechte
4. Slávnostné odovzdanie diplomov
5. Ukončenie a obed
Výsledková listina
Fotogaléria

Stretnutie Národného konzultačného panela

14. december 2012

Program

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácia zo stretnutia konzorcia projektu v októbri 2012 na Malte
3. Programy ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov
4. Tímová súťaž Matematický B-DAY
5. Diskusia